1. Mục đích và phạm vi thu thập
  • Trang web “Học Bổng Toàn Cầu” thu thập thông tin cá nhân cần thiết từ người dùng nhằm mục đích hỗ trợ việc tư vấn và cung cấp thông tin về học bổng.
 2. Phạm vi sử dụng thông tin
  • Thông tin cá nhân của người dùng sẽ chỉ được sử dụng trong việc tư vấn, hỗ trợ và cung cấp thông tin về học bổng.
  • Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin
  • Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.
 4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
  • Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập và quản lý thông tin cá nhân là trang web “Học Bổng Toàn Cầu”.
  • Địa chỉ liên hệ: 302 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam
  • Số điện thoại: 0888889225
 5. Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
  • Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu trang web thực hiện.
 6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng
  • Thông tin cá nhân của người dùng trên trang web “Học Bổng Toàn Cầu” được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của trang web. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.